การพัฒนาบุคลากรให้ประสบความสำเร็จจากหัวหน้างานคุณภาพ

5 ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ มุ่งสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

การพัฒนาบุคลากรให้ประสบความสำเร็จจากหัวหน้างานคุณภาพ

หลักการพัฒนาคนสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

คือทักษะการพัฒนาทีมงาน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานที่รักในการพัฒนาคน

หากต้องการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ประเด็นสำคัญ

ควรประกอบไปด้วย

  • ประสบการณ์

  • ความเชื่อ

  • ค่านิยม

  • ความรู้

  • การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

หัวใจสำคัญของการพัฒนาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

รักในการพัฒนาตน

สนุกในการพัฒนาคน

และกล้าเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนเสมอ

แล้วเสนอรูปแบบ กระบวนการ ในการพัฒนาทีมงาน

ให้เป็นทีมที่เวิร์ค ด้วยทักษะหัวหน้างานคณภาพ

 

สนใจหลักสูตรและคำปรึกษาฟรี!

www.pplearning.com

อ.สุณิชชา ชอบชัย

โทร.0955374428