เงินได้ใช้ กล่องได้ชม จิตวิทยาสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำ

เงินได้ใช้ กล่องได้ชม จิตวิทยาสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

 

หัวใจสำคัญของการพัฒนาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

รักในการพัฒนาตน

สนุกในการพัฒนาคน

และกล้าเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนเสมอ

แล้วเสนอรูปแบบ กระบวนการ ในการพัฒนาทีมงาน

ให้เป็นทีมที่เวิร์ค ด้วยทักษะหัวหน้างานคณภาพ

 

 

 

อ.สุณิชชา  ชอบชัย

www.pplearning.com

อ.สุณิชชา ชอบชัย