ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลโลยี่ดิจิทัลชุมชนสู่ประเทศไทย 4.0” ที่หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“เปลี่ยนวิธีคิด พัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ” วิทยาลัยนานาชาติพระนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี่และบริการดิจิทัล ได้เปิดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลโลยี่ดิจิทัลชุมชนสู่ประเทศไทย 4.0” ที่หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มาแล้ว 3 รุ่น และ วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาเป็นรุ่นที่ 4 

 

“เปลี่ยนวิธีคิด พัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ”
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี่และบริการดิจิทัล ได้เปิดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลโลยี่ดิจิทัลชุมชนสู่ประเทศไทย 4.0” ที่หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มาแล้ว 3 รุ่น และ วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาเป็นรุ่นที่ 4