หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ จะไม่ยอมให้สถานการณ์ดึงดูด

หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ

หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ จะไม่ยอมให้สถานการณ์ดึงดูด

 

คำว่า อนาคต

คำว่า ทีมงาน

คำว่า หัวหน้า

คำว่า เป้าหมาย

และ คำว่า สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์

 

สิ่งเหล่านี้ มีอยู่ปะปนกัน

แต่ความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน

หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ

ต้องสามารถ

แยกแยะ

เชื่อมโยง

ผสาน

และสร้างความได้เปรียบเชิงการเรียนรู้

ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อตัวเอง และทีมงาน

 

ดังนั้น หัวหน้างานที่ใช่ ต้องได้ผ่านกระบวนการฝึกฝน

เรื่องการคิด วิเคราะห์ และ สร้างสรรค์

ให้ตัวเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ

เพื่อให้เป็น

หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ จะไม่ยอมให้สถานการณ์ดึงดูด