หัวหน้างานยุคใหม่ ใส่ใจความแตกต่างของวัย (Generation)

หัวหน้างานคุณภาพกับการบริหารคนต่างวัย

หัวหน้างานยุคใหม่ ใส่ใจความแตกต่างของวัย (Generation)

การทำงานในองค์กรทุกองค์กรย่อมมีพนักงานที่หลากหลายและแตกต่างกันทั้งในเรื่องของอายุ หรือความรู้ ความสามารถ ซึ่งส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของมุมมอง ความคิด ประสบการณ์ แน่นอนทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน หรือการสื่อสารกันระหว่างคนในทีม

เช่น

  • คนที่เป็นชาวเบบี้บูมเมอร์ คือคนที่เกิดระหว่างปี 2489-2507

 (ยึดมั่นในการทำงานด้วยความอดทน มีความพยายามสูง สู้งานจนประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับการคิด และฟังคนในทีมบ้าง แต่ก็ยังแอบมีความั่นใจในประสบการณ์ตัวเองสูง)                                                 เคารพตัวเอง ชัดเจน จริงจัง

  • คนที่เป็นชาวเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ คือคนที่เกิดระหว่างปี 2508 – 2522 

(เป็นคนที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากทุกคนโดยเฉพาะครอบครัว มักให้ความสำคัญกับคำว่าสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว Work Life Balance และให้ความสำคัญกับคำว่าทีมเวิร์ค ไม่วางตัวองข่มใครเพราะคำว่าอาวุโส มุ่งการให้ความเป็นกันเองสูง) เป็นมิตร  เป็นกันเอง และให้ความสำคัญกับทีม

  • คนที่เป็นชาวเจเนอเรชั่นวาย คือคนที่เกิดในช่วงปี 2523 – 2540

(เป็นคนที่เกิดมาภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวสูงมากจนกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง อีกทั้งมาพร้อมกับเทคโนโลยีหลายคนอาจกลายเป็นวัตถุนิยม แต่ก็ยังมองโลกในแง่ดีเพราะเป็นยุคที่มีการแบ่งปันความรู้จากคนสำเร็จท่วมโลกออนไลน์)

มีเป้าหมายชัด  ถนัดให้ความรู้และแบ่งปัน ให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลสูง

  • คนที่เป็นชาวเจเนอเรชั่นมิลเลเนี่ยม (C/Z) คือคนที่เกิดในช่วงปี2540เป็นต้นไป

ดังนั้นการที่เป็นหัวหน้างานยุคนี้ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าใจในความแตกต่าง  ยังไม่พอ ต้องสามารถทำให้คนในทีมมีความเข้าใจในความแตกต่าง และตั้งใจเรียนรู้รูปแบบของคนในแต่เจน แต่ละวัย เพื่อที่จะสามารถอยู่กันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จะเห็นว่า

ความเข้าใจ ความใส่ใจ เป็นเรื่องสำคัญมาก

ใครรู้ใจ เข้าใจ และเปลี่ยนแปลงได้ก่อนย่อมเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

ที่สามารถสร้างผลงาน สร้างคน ให้ได้ทั้งใจและงานอย่างมีประสิทธิผล

ขออวยพรให้ทุกคนเป็นสิ่งนั้นได้อย่างยอดเยี่ยม

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย