หัวหน้างาานคุณภาพที่สร้างความสำเร็จ ร่วมกันด้วยหลักการ 5 A

 

หัวหน้างาานคุณภาพที่สร้างความสำเร็จ ร่วมกันด้วยหลักการ 5 A

5 A to Success For Supervisor

  • Attitude ทัศนคติ
  • Accountability ความสามารถ
  • Activity กิจกรรม
  • Achieve การบรรลุเป้าหมาย
  • Advance การยกระดับ

ทัศนคติ

เป็นเรื่องสำคัญในการเป็นหัวหน้างาน เพราะเป็นจุดเริ่มต้น หรือกรอบความคิดของการเป็นหัวหน้างาน

และสามารถแยกแยะได้ว่า ระหว่างหัวหน้างานธรรมดา กับหัวหน้างานคุณภาพ

ความสามารถ

เป็นเรื่องที่หัวหน้างานต้องพัฒนาให้มีความรอบรู้ ทั้งเรื่องงาน เรื่องคน และเรื่องการสร้างทีม

ความสามารถในการทำงาน และบริหารทีมงานเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้

กิจกรรม

กิจกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรของทีมเวิร์ค และขยายไปยังองค์กรใหญ่ สามารถกำหนด และวางแผนได้

อย่างไร้ข้อกังวล หากได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในทีม ดังนั้นการขับเคลื่อนกิจกรรมทีมเวิร์ค ต้องสามารถ

ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม และสนุกกับการร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งสร้างกิจกรรมสร้างรู้เท่าทันกันทุกๆคน

การบรรลุเป้าหมาย

เมื่อหัวหน้างานมีความสามารถ พนักงานมีความสามารถ และกิจกรรมที่ได้รับนั้นสอดคล้องกับกระบวนการ

และลักษณะนิสัยของพนักงาน ดังนั้นต้องสนับสนุนให้ทุกคนบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ยกระดับ

ยกระดับและต่อยอดความสำเร็จ ด้วยการค้นหาจุดแข็ง และสร้างจุดแกร่งร่วมพลังกันสู่ความสำเร็จ

ในการสร้างมาตรฐานการแข่งขันของคนในทีม และขยายการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

===================

 

หัวหน้างานคุณภาพ มีความจำเป็นต้องนำ 5 A มาผสานกับทีมงานให้ประสบความสำเร็จ

 

 

 

หัวหน้างาานคุณภาพที่สร้างความสำเร็จ ร่วมกันด้วยหลักการ 5 A
หัวหน้างาานคุณภาพที่สร้างความสำเร็จ ร่วมกันด้วยหลักการ 5 A

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย