องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Teamwork) กับการทำงานเป็นทีมสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Teamwork) กับการทำงานเป็นทีมสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

 • T = Target  (เป้าหมาย)
 • E = Empathy (ความเห็นอกเห็นใจ)
 • A = Application (การมีส่วนร่วม)
 • M = Moral (มีคุณธรรม)
 • W = Welfare (ความปลอดภัย)
 • O = Open Mind (เปิดใจกว้าง)
 • R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)
 • K = Knowledge (ความรู้)

จากคำศัพท์ทั้งหมดของคำว่าทีมเวิร์ค (Teamwork) แล้วนำมาผสมผสานกันให้เป็นการนำมาใช้จริงกับชีวิตการทำงานในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ กับองค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์คสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ หรือหัวหน้างานยุคใหม่ได้อย่างมีผลงาน

 1. เป้าหมายต้องชัดเจน และมีจุดร่วมกันในการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีม
 2. การเปิดเผยใจแท้จริงอย่างเป็นธรรมชาติให้ไว้วางใจกันและกัน
 3. การมีภาวะผู้นำของหัวหน้างานและสร้างภาวะผู้นำของทุกคนในทีม
 4. การร่วมมือร่วมใจกันและลดความขัดแย้งกับคนในทีม
 5. รูปแบบการทำงานอย่างเป็นระบบที่เป็นทิศทางเดียวกัน
 6. การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ให้สามารถพัฒนาความเชื่อมโยงกันในทีม
 7. การพัฒนาและเรียนรู้สม่ำเสมอ เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 8. การทบทวน ปรับปรุง อย่างตลอดเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หากเราสามารถสร้างกิจกรรมร่วมกันอย่างดีได้นั่นคือคำตอบของคำว่า #ทีมเวิร์ค สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ