อบรมพนักงานใหม่

เทคนิคการวางแผนการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Effective Work Planning for Success)

เพื่อให้ความต่อเนื่องของโครงการอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ ที่ต้องจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงานนั้น ในขณะนี้มีพนักงานใหม่ที่เข้าทำงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอบรมอยู่จำนวนหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานเรื่องความปลอดภัย อันจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

การอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่

หลักการและเหตุผล

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานใหม่นั้น เป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยให้พนักงาน ซึ่งเป็นรากฐานของจิตสำนึกความปลอดภัย โดยจะส่งผลต่อการปฎิบัติตนให้ปลอดภัยในการทำงาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเป็นการลดที่สาเหตุ นั่นคือ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) และสามารถหวังผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายได้ ไม่เฉพาะในสถานที่ทำงานเท่านั้น แต่รวมถึงการปฎิบัติตนที่บ้าน ในท้องถนนอีกด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานของบริษัทได้

และด้วยข้อกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ข้อที่ 17, เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ข้อ 33, เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 33 ต่างกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมให้แก่ลูกจ้างทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน
 2. เพื่อเป็นการเริ่มปลูกฝัง “จิตสำนึกความปลอดภัย” ให้กับพนักงาน ไม่เพียงแต่ที่ทำงานเท่านั้น
 3. เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยพื้นฐาน อันนำไปสู่ความเข้าใจได้ถึงความปลอดภัย
 4. เพื่อให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัยมากขึ้น ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 5. เสริมสร้างความสามัคคีและการมีความคิดร่วมกันในกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 6. เพื่อแสดงถึงความจริงใจของบริษัทที่มีต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

ขอบเขต                พนักงานใหม่ทุกคน
เป้าหมาย               พนักงานใหม่ทุกคนได้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยก่อนปฎิบัติงานจริง

การจัดหลักสูตรการอบรมพนักงาน

เนื่องจากการทำงานในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ทำให้กลุ่มของพนักงานที่เข้ารับการอบรมจึงมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการทำงานของแต่ละคน ดังนั้นเพื่อให้การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานจะต้องสามารถครอบคลุมการทำงานของพนักงานได้ ทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้พิจารณาจัดแยกหลักสูตรออกเป็น 3 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น

 1. หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานทั่วไป
 2. การใช้ Folk lift
 3. อันตรายของสารเคมี

สำหรับพนักงานทั่วไป (พนักงานทุกคน) มีหัวข้อดังนี้

 1. ทำความรู้จักกันก่อน
  • แนะนำตัว
  • กระบวนการผลิต
 2. นโยบายความปลอดภัยของบริษัท
  • หน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพนักงาน
  • แนะนำคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 3. ทฤษฏีความปลอดภัย
  • ความหมายที่เกี่ยวข้อง
  • Loss causation model
  • ขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ
 4. ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงาน
  • กฏหมายความปลอดภัย
  • ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
  • สีและสัญลักษ์
  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
 5. การปฐมพยาบาล
  • หลักการปฐมพยาบาล
  • ห้ามเลือด
  • บาดแผล
  • เป็นลม
  • แผลไหม้
  • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  • การบริการห้องพยาบาล
 6. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • ทฤษฏีการเกิดไฟ
  • ประเภทของเพลิงไหม้
  • ชนิดของสารดับไฟและวิธีการใช้
  • จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
  • แผนการอพยพหนีไฟ

สำหรับพนักงานขับรถ Folk lift มีหัวข้อเหมือนกับพนักงานทั่วไป แต่เพิ่มเติมหัวข้อ

 1. การใช้ Folk lift

–      กฎความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถ Folk lift

 • ส่วนประกอบ
 • การขับ Folk lift ที่ถูกต้อง
 • ข้อปฎิบัติเพื่อความปลอดภัย

สำหรับพนักงานที่ทำงานกับสารเคมีอันตราย มีหัวข้อเหมือนกับพนักงานทั่วไป แต่เพิ่มเติมหัวข้อ

 1. อันตรายของสารเคมี
  • เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS)
  • ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ
  • การปฎิบัติตัวเมื่อสารเคมีหก/รั่วไหล

ระยะเวลา              ทุกครั้งที่มีการรับพนักงานใหม่

ใช้เวลาการอบรมหลังจากฝ่ายบุคคลอบรมแล้ว

เครื่องมือและอุปกรณ์

 1. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงงาน จัดที่นั่งในลักณะการอบรม
 2. แบบประเมินก่อน-หลังการอบรม
 3. การบรรยาย
  • ใช้ Power point + Project , จอฉาย
 4. การสาธิตการปฐมพยาบาล
 5. แบบประเมินการอบรม

การประเมินผลการอบรม

พนักงานที่รับการอบรมต้องทำแบบทดสอบ ก่อน และ หลังการอบรม

โดยเกณฑ์การผ่าน แบบทดสอบ คือหลังการอบรมพนักงานใหม่ต้องสามารถทำคะแนนได้ 70 % ของแบบทดสอบทั้งหมด หากไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว

 • เลือกหัวข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด 2 อันดับ
 • อธิบายและทำความเข้าใจในส่วนที่ยังไม่เข้าใจใหม่
 • ทำแบบทดสอบเดิมอีกครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พนักงานทราบและปฎิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อปฎิบัติด้านความปลอดภัย ด้วยความเข้าใจและความเต็มใจ
 2. พนักงานให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้านความปลอดภัย
 3. ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม
 4. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในบริษัท*ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.siamsafety.com

2 thoughts on “อบรมพนักงานใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น