อ.จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์

วิทยากรอิสระ,โค้ช,ที่ปรึกษา,อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์,คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส

การศึกษา

ปริญญาตรี  :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิชาโทจิตวิทยา , 3½ ปี)

ปริญญาโท  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (สาขาจิตวิทยาแนะแนวและให้คำปรึกษา)
ปริญญานิพนธ์ดีเด่นเรื่อง การเปรียบเทียบผลของกิจกรรมกลุ่มและการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ที่มีต่อความภาคภูมิใจในตนเอง ของผู้รับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ

ประกาศนียบัตร  :

– โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ รุ่นที่ 1 (NEC:New Entrepreneurs Creation) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ส.ส.ท.  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

– โครงการ Train The Trainer : 5S for Productivity  โดย  JIPMs  ร่วมกับ  ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

– โครงการอบรมนักวินิจฉัยสถานประกอบการ  :  นักวินิจฉัยสถานประกอบการ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

– Entraining Certified Group Coach  : Course Certified Group Coach (CCGC)

– Certificate of Completion Thai Coach (สมาคมการโค้ชวิถีไทย) :  ไทยโค้ช รุ่น 5 Mindfulness Coaching

 

ความชำนาญในสายงาน

–  Coach & Professional Trainer

–  วิทยากรที่ใช้แนวการฝึกอบรมแบบ  MindfulnessCoaching & Training with M-THAI

–  นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา  (Counselor)

–  นักวินิจฉัยสถานประกอบการ  “ในโครงการ ช่วย SMEs  ฝ่าวิกฤต  สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน”

 

กรรมการเกียรติคุณ

– คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส ในการประกวด Thailand 5S Award ประจำปี 2549-2551  จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : ส.ส.ท.
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุติมา  ปี 2547 – 2554

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน   วิทยากรอิสระ  โค้ช  ที่ปรึกษา

หน้าทีรับผิดชอบ

พ.ศ. 2552 – 2555 ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด

หน้าทีรับผิดชอบ

 • บริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน แผนกฝึกอบรมและพัฒนา
 • วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  วิเคราะห์หาความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency Base
 • จัดทำ Training Road Map และ Individual Development Plan (IDP)
 • จัดทำโครงการพัฒนาพนักงานได้แก่ Management TraineeProgram, Talent Management Program, Coach & Mentor Program
 • ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานสายค้าปลีกและพนักงานสำนักงาน
 • ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับผู้จัดการสายค้าปลีกเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานในสายงานบริการหน้าร้าน
 • บรรยายและวิทยากรฝึกอบรมภายในบริษัทฯ  ในหลักสูตร  Supervisory Skill, Time Management,  Train the Trainer, สื่อสาร
  ที่ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน, พัฒนาภาวะผู้นำ, มาตรฐานงานบริการ, การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ
 • ที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาในโครงการ  “5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตในคลังสินค้า DC101” รวมถึงการบรรยายให้ความรู้  5ส เพื่อการเพิ่มผลิต,
  บทบาทคณะทำงาน 5ส,  เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
 • ที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาในโครงการ  “5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตในสำนักงานใหญ่ (อาคารชำนาญเพ็ญชาติ)” รวมถึงการบรรยายให้ความรู้  5ส
  เพื่อการเพิ่มผลิต, บทบาทคณะทำงาน 5ส, เทคนิคการตรวจประเมิน

 

พ.ศ. 2546 – 2552 หัวหน้างานแผนกพัฒนาธุรกิจ  ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หน้าทีรับผิดชอบ

 • บรรยายและวิทยากรฝึกอบรม ในสังกัดฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมหมวด  การเพิ่มผลผลิตด้วย 5ส
 • คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส  ในการประกวด Thailand 5S Award
 • คณะทำงาน 5ส ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • ออกแบบ พัฒนาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  ของฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
 • ออกแบบ พัฒนาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน (Inhouse Training)  เพื่อให้บริการองค์กรต่าง ๆ ที่มาใช้บริการ
  ของฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
 • สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้าน HRD
 • บริหารงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
 • บริหารงานด้าน Front Line Serviceและ Call Center
 • บริหารงานและจัดการข้อมูลเว็บไซต์ www.tpif.or.th

พ.ศ. 2540– 2546 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน สำนักผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

หน้าทีรับผิดชอบ

 • บริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  โดยการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี (Training Year Plan)
  การดำเนินงานฝึกอบรมภายใน (Inhouse Training)  การส่งพนักงานอบรมภายนอก(External Training)
 • บริหารงานนักเรียนทุนด้านมาตรวิทยา (นักมาตรวิทยา) ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • บริหารงานสารบรรณ งานเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ  โดยการควบคุม ดูแล จัดการ  หนังสือราชการในระบบสารบรรณของสถาบัน
  และดูแลการประชุมกรรมการบริหารสถาบันฯ (Board)
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาแห่งชาติ
  ภายใต้เงินกู้ JBIC
 • หัวหน้าโครงการ  “5ส เพื่อความสำเร็จในงาน”  เป็นการนำ 5ส มาใช้ตามมติ ครม. และประกาศนโยบายของ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

ความเชี่ยวชาญด้านวิทยากร กลุ่มหลักสูตร Soft Skill เพื่อการเปลี่ยนแปลง

 • จิตวิทยาการสื่อสารและโน้มน้าวใจ
 • จิตวิทยาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
 • จิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับผู้บังคับบัญชา
 • จิตวิทยาการทำงานให้มีความสุข
 • ทักษะหัวหน้างาน(Supervisory Skill)
 • พัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
 • Leader as a Coach
 • Coaching Skill
 • เทคนิคการโค้ชงาน(Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) และการให้คำปรึกษา (Counseling)
 • สื่อสารสร้างสัมพันธ์เพิ่มพลัง งานสำเร็จ
 • ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 6Q
 • การทำงานเชิงรุกด้วยทัศนคติเชิงบวก (Proactive Working)
 • ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
 • Gen Y  การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์กร

 กลุ่มหลักสูตร HR

 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
 • HR for Non HR

 กลุ่มหลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • เทคนิคตรวจประเมิน 5ส ให้มีประสิทธิภาพ
 • การฟื้นฟู 5ส สู่ความยั่งยืน
 • บทบาทคณะกรรมการ 5ส  เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • กลยุทธ์การจัดทำมาตรฐาน 5ส
 • การบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จ  ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

 

ประสบการณ์ด้านวิทยากรในหลักสูตรต่าง ๆ (ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าบางส่วน)

กลุ่มหลักสูตร Soft Skill เพื่อการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 • สำนักราชเลขาธิการ  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
 • สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่น 1, รุ่น 2
 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น 28
 • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (บริหารอนามัย) รุ่น 35, 36, 37
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่  บางกรวย  กรุงเทพมหานคร
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  แม่เมาะ จ.ลำปาง
 • กองการฝึกอบรม  การไฟฟ้านครหลวง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • กองการเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ – TCDC

 

หน่วยงานเอกชนทั่วไป

 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  วิทยากรประจำ มหาวิทยาลัยซันโน (Sanno)
 • บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด  (CP ALL)
 • บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท พรอพเพอร์ตี้แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  (PCS)
 • บริษัท แบล็กแคนยอน จำกัด
 • บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด
 • บริษัท พรีม่าโกลด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท อีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์จำกัด
 • บริษัท ฮิตาชิ โกลบอลท์ จำกัด
 • บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรรี่ จำกัด
 • บริษัท พีเจ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยกอง จำกัด
 • บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แลนดี้โฮม  (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
 • บริษัท ควอนเซียม โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท เอ็นทีเจ็น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
 • บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด
 • CKD THAI CORPORATION LTD.
 • Honda Logistics Asia
 • Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
 • Siam Sempermed Corporation Limited (Surattani Branch)

 

กลุ่มหลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์  จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรีนสปอต  จำกัด  (สำนักงาน)
 • บริษัท คาโออินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โอกาวาเอเชีย จำกัด
 • บริษัท ไทยเทค สตีล (2003)  จำกัด
 • บริษัท อิชิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ยานสยามขนส่ง จำกัด
 • บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด  (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง)
 • บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด  (โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี)
 • บริษัท แวนด้าแพค จำกัด
 • บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด
 • บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
 • Honda Logistics Asia
 • บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
 • บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

หลักสูตรที่ อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ เชี่ยวชาญ
– หลักสูตร 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
– หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0

2 thoughts on “อ.จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์

 1. hey says:

  Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to
  reload the website a lot of times previous to I could get
  it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much
  more of your respective exciting content. Ensure that
  you update this again soon.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น