เชื่อมั่น มั่นใจ หัวใจบริการสร้างได้ By PPLearning

บริการ ,หัวใจบริการ,บริการด้วยหัวใจ

เชื่อมั่น มั่นใจ หัวใจบริการสร้างได้ By PPLearning

การพัฒนาทีมงานบริการ ให้มีหัวใจบริการนั้น สามารถสร้างได้ดังนี้

  1. สร้างสุขในหัวใจนักบริการ …ทำให้นักบริการมีความสุข สนุกกับงานบริการ
  2. สร้างความพร้อมในการให้บริการ…ทำให้นักบริการมีความพร้อม ทั้งภาษากายและภาษาพูด
  3. สร้างความเข้าใจในธรรมชาติลูกค้า…ทำให้นักบริการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทั้งเรื่องดี ไม่ดี (ถอดบทเรียน)
  4. สร้างสรรค์งานบริการด้วยทีมงานบริการ…ทำให้นักบริการสร้างสรรค์ วิธีการ และการให้บริการได้เหมาะสม สอดคล้องกัน
  5. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าในการให้บริการ…ทำให้นักบริการมีเป้าหมายในการให้บริการด้วยภาพแห่งความประทับใจ

 

เมื่อเราช่วยกันสร้าง ช่วยกันสุข ช่วยกันสนุก

ไม่ว่าปัญหา อุปสรรคจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม

ด้วยแนวคิด…สร้างได้ ยิ่งสร้างความแข็งแกร่ง และเป็นเอกลักษณ์ เชื่อมโยงกัน ด้วยความอิสระตามสไตล์ของพนักงานแต่ละคน

เชื่อมั่น มั่นใจ หัวใจบริการสร้างได้ By PPLearning