เทคนิคการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการจิตวิทยาของหัวหน้างานคุณภาพ

การสร้างทีมเวิร์ค

เทคนิคการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยหลักการจิตวิทยาของหัวหน้างานคุณภาพ

 

การทำงานและการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันนี้  มีความซับซ้อนมากขึ้น

เพระเป็นยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก เช่น คน เทคโนโลยี หรือเครื่องมือการบริหารจัดการต่างๆ

จึงทำให้พนักงาน หรือหัวหน้างาน ต่างมีความกังวล และสร้างกระบวนการปกป้องตัวเองโดยไม่รู้ตัว

ด้วยกรอบความคิด (Mindset) ด้านลบ  เช่น ปฏิเสธไว้ก่อน

เพราะมีความกลัว กังวล จนลดทอนศักยภาพของตัวเอง โดยไม่รู้ตัว

หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการทำงานเป็นทีม สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน
หัวหน้างานคุณภาพ
กับเทคนิคการทำงานเป็นทีม
สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน

ดังนั้น

หัวหน้างานคุณภาพ

ต้องสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ

ตัวเอง (Self-Leading)

ทีมงาน (Team-Leading)

และระบบงาน (Process-Leading)

ให้เอื้อต่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ด้วยการทำงานเป็นทีมร่วมกัน

ทีมเวิร์ค (Teamwork) ทีมในฝัน

คุณสร้างได้ด้วยตัวเองและทีมงาน

เพียงพัฒนา ฝึกฝนตัวเอง ด้วยหลักการจิตวิทยา

 

เทคนิคในการพัฒนาด้วหลักจิตวิทยามีดังนี้

  • เรียนรู้รูปแบบการทำงานของหัวหน้าคุณภาพในแบบของตัวเอง
  • เรียนรู้ดูจุดแข็งของลูกน้องหรือพนักงานให้ชัดเจน
  • สร้างระบบงานที่ใช่ ได้สอดคล้องกับองค์กรและทันการแข่งขันในธุรกิจ
  • ปรับมุมมองตัวเอง และขยายมุมมองทีมงานให้ทำงานเชิงบวก
  • รู้เขา-รู้เรา ด้วยโมเดล ภูเขาน้ำแข็ง
  • พัฒนา EQ ของตัวเองและทีมงานในการทำงานร่วมกันกับทีมงาน

เพราะจิตวิทยาเป็นเรื่องของจิตใจ

ที่ไม่เคยมีอะไรที่ชัดเจนและแน่นอน

เพราะความมั่นคงมิใช่เพียงแค่สอน

ความแน่นอนคือต้องฝึกในทุกวัน

 

หัวหน้างานคุณภาพ ต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง

และพัฒนาให้ทุกคนในองค์กรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทีมงานร่วมกัน

เทคนิคการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการจิตวิทยาของหัวหน้างานคุณภาพ  คุณก็ทำได้

 

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย