5 ทักษะสำคัญในการยกระดับหัวหน้างานคุณภาพ

5 ทักษะสำคัญในการยกระดับหัวหน้างานคุณภาพ

  • ทักษะการวางแผน
  • ทักษะการสื่อสาร
  • ทักษะการแก้ไขปัญหา
  • ทักษะการมอบหมายงาน
  • ทักษะการโน้มน้าวและจูงใจ

5 ทักษะสำคัญในการยกระดับหัวหน้างานคุณภาพ

 

ทักษะการวางแผน

การวางแผนด้วยหลักการ PDCA

จากวิสัยทัศน์ขององค์กร นำสู่ เป้าหมายของทีมงาน และกำหนดแผนงานอย่างสร้างสรรค์

ทักษะการสื่อสาร

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อสารอย่างไร?

ประสานงานอย่างไร?

สร้างสัมพันธ์อย่างไร?

ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก

ทักษะการแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

การแก้ไขปัญหา กับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

การบริหารจัดการข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

ทักษะการมอบหมายงาน

การมอบหมายงาน มีความแตกต่างกัน

การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานด้วยบทบาทที่ต่างกัน

ทักษะการโน้มน้าวและจูงใจ

การโน้มน้าวและจูงใจ

การโน้มน้าวใจ การจูงใจคน ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก

 

5 ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ มุ่งสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
5 ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ
มุ่งสู่หัวหน้างานมืออาชีพ