เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข SMART Communications

การสื่อสาร ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะสามารถทำนายได้ว่า ผลการปฏิบัติงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งจะดีหรือไม่ หากองค์กรหรือหน่วยงานใดขาดการสื่อสารและการประสานงานในการทำงานที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลเสียโดยตรงกับการทำงานร่วมกัน แต่หากองค์กรหรือหน่วยงานใดมีการประสานงานและการสื่อสารที่ดี นอกจากจะส่งผลดีในการทำงานด้วยกันภายในองค์กรแล้ว ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกด้วย

ผลการศึกษาด้านการสื่อสารในองค์กรในเชิงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พบว่า การสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน นอกจากการสื่อสารในองค์กรจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังพบว่า การสื่อสารในองค์กรมีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทภาวะผู้นำที่พนักงานมีต่อหัวหน้างาน ส่งผลให้เกิดพนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี และสร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีความเชื่อถือในผู้นำ (Trust in Leader)

อ.อรรณพ  นิยมเดชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น