หัวหน้างานเชิงรุก สนุกพัฒนาทีมงาน องค์กรสำเร็จ ชีวิตมั่งคั่ง

[ เป็นหลักสูตรมุ่งพัฒนาแนวคิด พิชิตการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักการโค้ช ที่ปรึกษา และจิตวิทยาเชิงบวกในการเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้นำทีม ในทุกระดับ ]

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

ทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0 (Modern Manager 4.0)

£0.00

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) ( หลักสูตร 1 วัน )

ให้คะแนน 3.01 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

ผู้นำยุคใหม่ ใส่ใจ 4 เก่ง เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน และเก่งบริหารจัดการ