หัวหน้างานเชิงรุก สนุกพัฒนาทีมงาน องค์กรสำเร็จ ชีวิตมั่งคั่ง

[ เป็นหลักสูตรมุ่งพัฒนาแนวคิด พิชิตการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักการโค้ช ที่ปรึกษา และจิตวิทยาเชิงบวกในการเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้นำทีม ในทุกระดับ ]

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

ทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0 (Modern Manager 4.0)

£0.00

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

พัฒนาทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพ (Presentation Skills&Pitching)

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) ( หลักสูตร 1 วัน )

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 Modification with Digital Marketing 4.0

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)

Sale!

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร บริหารคนต่าง Gen เพื่อความสำเร็จขององค์กร


ผู้นำยุคใหม่ ใส่ใจ 4 เก่ง เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน และเก่งบริหารจัดการ