หัวหน้างานเชิงรุก สนุกพัฒนาทีมงาน องค์กรสำเร็จ ชีวิตมั่งคั่ง

ผู้นำยุคใหม่ ใส่ใจ 4 เก่ง เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน และเก่งบริหารจัดการ