หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
1541820428743
1541820425507
1541819031063

พัฒนาทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพ (Presentation Skills&Pitching)

พัฒนาทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพ

(Presentation Skills&Pitching)

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย