หลักสูตร การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 Modification with Digital Marketing 4.0
สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา2

หลักสูตร การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 Modification with Digital Marketing 4.0

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดหลักสูตร PDF
digital marketing_ajsukit1 day