หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)

#หลักสูตรฮิตติดดาว #หลักสูตรที่องค์กรสนใจ #หลักสูตรทรงคุณค่า

ช่วงปลายปีแบบนี้หลายองค์กรเห็นความสำคัญของ
ตัวเลข สถิติ ทำให้ต้องหันมาสนใจพัฒนาทีมงาน
ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา และนำไปใช้จริงลดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ