หลักสูตร บทบาทคณะกรรมการ 5ส ในการบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จ (หลักสูตร 1 วัน)

£50,000.00 £35,000.00

โดย โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์
วิทยากรอิสระ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5ส