หลักสูตร บริหารคนต่าง Gen เพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตร  จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0  Psychology of Management ( หลักสูตร 1 วัน )
โดย  โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์  Coach & Professional Trainer  วิทยากรอิสระ ด้านพัฒนาศักยภาพและการโค้ช