พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ โดย อ.สุณิชชา ชอบชัย
พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ โดย อ.สุณิชชา ชอบชัย

หลักสูตร : พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์แบบมืออาชีพ

อ.สุณิชชา ชอบชัย  สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง www.pplearnonline.com