เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข SMART Communications

การสื่อสาร ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะสามารถทำนายได้ว่า
ผลการปฏิบัติงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งจะดีหรือไม่
หากองค์กรหรือหน่วยงานใดขาดการสื่อสารและ
การประสานงานในการทำงานที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลเสียโดยตรงกับการทำงานร่วมกัน …