หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) ( หลักสูตร 1 วัน )

โดย โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรอิสระ ด้านพัฒนาศักยภาพ
“หัวหน้างานคุณภาพ … เก่งงาน  เก่งคน  เก่งคิด”