หลักสูตร 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity (หลักสูตร 1 วัน)

โดย โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์ วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5ส