วิทยากรอิสระ,โค้ช,ที่ปรึกษา,อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์,คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส
อบรมสัมมนา PUBLIC TRAINING
5ส

หลักสูตร 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity (หลักสูตร 1 วัน)

โดย โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์ วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5ส