หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity (หลักสูตร 1 วัน)

โดย โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์
วิทยากรอิสระ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5ส

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต(1.0 Day)