การสร้างทีมเวิร์คเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

ทีมเวิร์คเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

การสร้างทีมเวิร์คเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

  การทำงานเป็นทีม หรือ ทีมเวิร์ค (Teamwork) เป็นกระบวนการที่สำคัญมาก หากต้องการผลงานที่มากด้วยประสิทธิภาพ หรือคุณภาพตามนโยบายขององค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีมาตรฐาน ดังนั้นการสร้างทีม หรือการบริหารทีมงานคุณภาพ ยิ่งต้องให้ความสำคัญมาก  เพราะการสร้างทีมเวิร์ค มิใช่เพียงเรื่องของผลงานด้านผลผลิตเท่านั้น แต่เป็นผลงานด้านการสร้างสัมพันธ์ หรือด้านการขยายศักยภาพของคนในทีมให้มีมากขึ้นด้วยแบบฝึกฝน หรือมีหัวหน้าทีมเป็นโค้ชพัฒนาศักภาพอย่างมีรูปแบบ  ให้สามารถออกจากพื้นที่แห่งความคุ้นเคยได้ดีอีกเช่นกัน เป็นการผลักดัน หรือยกระดับความสามารถให้น้องๆ ในทีมสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล ด้วยคำว่า พนักงานมืออาชีพ จากทีมงานมืออาชีพ โดยมีคุณเป็นหัวหน้างานมือชีพ

 

การสร้างทีมในการขับเคลื่อนองค์กรนั้นมีกระบวนการดังนี้

  • เปิดใจในการร่วมเป็นทีมเดียวกัน

ละลายพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกัน เช่น เปิดพื้นที่ให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย

 เช่น รับฟังความคิดเห็น  ตั้งใจฟังอย่างจริงใจ

  • สร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และ กติกาการอยู่ร่วมกัน

ร่วมกันระดมความคิดเห็นแล้วสรุปร่วมกันเป็นมาตรฐาน ณ วันเริ่มเป็นทีม

  • มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันก่อนเริ่มเดินทางไปด้วยกัน

กำหนดเป้าหมายของทีมให้ชัดเจน แล้วขยายส่งมอบเป็นเป้าหมายรายบุคคล

  • กล้าแสดงความคิดเห็น หรือชี้แนะแม้ผลกระทบอาจเกิดขึ้น

การทำงานร่วมกันย่อมมีผิดพลาดเสมอ ดังนั้นหากเป็นว่าผิดพลาด ควรกล้าชี้แนะ

และกล้ารับฟังอย่างเปิดใจ ไม่ให้ความเงียบ หรือการคิดเองมาเป็นตัวก่อการร้าย

ให้ความไว้วางใจหายไป อย่างน่าเสียดายกับเวลา และมิตรภาพที่ดี

  • พัฒนาศักยภาพของทีมงาน ที่เริ่มต้นจากพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานก่อนนั่นเอง

มุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง เช่น กล้าทำงานกับคนที่ไม่ชอบ หรือบริหารอารมณ์ (EQ)

ของตัวเองให้สามารถทำงานกับทุกคนในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เพียงเท่านี้ก็มั่นใจว่าทีมของคุณก็กลายเป็นทีมงานที่เวิร์คในองค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะ

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนโยบาย ที่มีพนักงานคุณภาพอย่างคุณและทีมของคุณนั้น ย่อมสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน จนบรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างแน่นอน

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย