การโค้ช (Coaching) #คำศัพท์ และองค์ประกอบสำคัญของการโค้ช รวบรวมโดย โค้ชสุณิชชา ชอบชัย

การโค้ช (Coaching) #คำศัพท์ และองค์ประกอบสำคัญของการโค้ช

มีศัพท์สำคัญที่ควรทราบดังนี้

โค้ช (Coach) 

เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะการโค้ช และแสดงบทบาทในการชวนคิดชวนคุย

ด้วยหลักการ และเครื่องมือต่างๆ ด้วยกรอบความคิด (Mindset)

ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวโค้ชเอง / กระบวนการโค้ช และตัวของโค้ชชี่

 

โค้ชชี่ (Coachee)

เป็นผู้ที่มีเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง เช่น จากที่ดีอยู่และอยากดีขึ้นไปอีก

หรือจากแย่อยู่และอยากพัฒนาให้เติบโตขึ้นไป

ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของโค้ช (Coach)

โค้ชชิ่ง (Coaching)

เป็นกระบวนการโค้ช ที่ประกอบไปด้วยการใช้คำถาม การใช้เครื่องมือ

ในการพูดคุยกันตามบทบาทต่างๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

และหัวใจสำคัญ คนเป็นโค้ชต้องยึดมั่นในกระบวนการโค้ช

 

เพราะทุกคนมีศักยภาพที่มากพอ

เพราะทุกคนพอเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

และสำคัญ ทุกคนย่อมมีวิธีการที่ใช่ ให้กับทางออกที่ตัวเองเลือกเสมอ

 

 

รวบรวมสรุปและเขียน

โค้ชสุณิชชา ชอบชัย

โค้ชพัฒนาศักยภาพและวิทยากร

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

www.pplearning.com

t. 0626599545