คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำในฐานะผู้สอนงาน (Coach)

คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำในฐานะผู้สอนงาน (Coach)

1. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
2. มีใจรักและปรารถนาดีกับทีมงาน
3. มีจิตใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา
4. มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจ เชื่อใจกันทั้งสองฝ่าย 
5. มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ #STAR

ไว้คราวหน้าจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองด้วยเครื่องมือ #STAR
อย่างทรงประสิทธิภาพ #pplearning #pplearnonline

ติดต่อพัฒนาหัวหน้างานเชิงรุก ผู้นำเชิงรุก
cs.pplearning@gmail.com
sa.pplearning@gmail.com
www.pplearnonline.com