ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ( Quality supervisor skills)

5 ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ มุ่งสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หลักสูตร 1 วัน

ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ( Quality supervisor skills)

 

โดย อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

 

=ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ เป็นทักษะที่สามารถสร้างคน สร้างผลงานได้อย่างมืออาชีพ =

หลักการและ แนวความคิด

 • หัวหน้างาน (Supervisor) เป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรและยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับต้น ทำให้ทุกองค์กรมุ่งเน้นในการพัฒนาอย่างครบถ้วน มีการเตรียมพร้อมวางเส้นทางเติบโตในสายวิชาชีพ (Career Part) ไว้อย่างชัดเจนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการให้ก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างมีเป้าหมาย
 • หัวหน้างานคุณภาพ ให้ความสำคัญในการพัฒนาตัวเอง ทั้งความมุ่งมั่น อดทน จนหลายครั้งอาจมีข้อจำกัดในด้านการสื่อสาร และการจูงใจทีมงาน ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะอารมณ์เชิงลบได้บ่อยครั้งดังนั้นการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ ควรเตรียมความพร้อมในการเป็นต้นแบบให้กับทีมงาน
 • 5 ทักษะสำคัญที่หัวหน้างานคุณภาพ ควรพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคน สร้างทีม และสร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จ การมีเป้าหมาย 2. การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ 3. การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 4. การโน้มน้าวจูงใจ 5.การสร้างทีม  เป็นทักษะที่มีความจำเป็นในการเติบโตในฐานะผู้นำทีมในตำแหน่งผู้จัดการอย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตรนี้ออกแบบให้เกิดกระบวนการฝึกฝน และปฏิบัติจริง ด้วยการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นของหัวหน้างานระดับต้นถึงกลาง เพื่อเติบโตในตำแหน่งผู้จัดการตามลำดับความรู้ความสามารถอย่างมีรูปแบบ ให้เป็นผู้นำทีมเชิงรุก สนุกกับการพัฒนาตัวเอง แล้วขยายการพัฒนาทีมงานให้ทีมมีผลงานร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ว่าทักษะหัวหน้างานคุณภาพสามารถพัฒนาได้จริง
 • เพื่อให้ผู้เรียนทราบบทบาทและทักษะสำคัญในการเป็นหัวหน้างานคุณภาพที่ใช่ขององค์กร
 • เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญในการเป็นหัวหน้างานคุณภาพในเชิงประยุกต์ใช้ได้จริงกับสถานการณ์
 • เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการปรับเปลี่ยนตัวเองก่อน แล้วขยายไปยังทีมงานได้อย่างง่ายและจริง

 

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 

 • ความหมาย และแนวความคิดของหัวหน้างานคุณภาพ
 • คุณอยากเป็นหัวหน้างานหรือไม่? เพราะอะไร?
 • หัวหน้างานกับหัวหน้างานคุณภาพต่างกันอย่างไร?
 • ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นหัวหน้างานมีอะไรบ้าง?
 • ปัจจัยสำคัญในการเป็นหัวหน้างานคุณภาพคืออะไร?
 • ลูกน้องยอมรับว่าคุณเป็นหัวหน้างานหรือไม่? เพราะอะไร?

Workshop :  แลกเปลี่ยนมุมมองกันกับเพื่อน พร้อมกิจกรรมเปิดใจ

 • ประเด็นสำคัญที่อาจเกิดขึ้น…ในการเป็นหัวหน้างาน
  • พนักงานไม่ทำตามคำสั่ง หรือแผนงาน
  • ผลงานทีมไม่บรรลุเป้าหมาย
  • พนักงานทำงานผิดพลาด และไม่ยอมรับผิด
  • กรณีศึกษา
  • เสริมเทคนิคและแนวทางแก้ไขปัญหา
 • พัฒนา 5 ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
 1. การกำหนดเป้าหมายและวางแผนงาน ด้วย PDCA
 2. การสื่อสารสร้างสัมพันธ์
 3. การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 4. การโน้มน้าวจูงใจด้วยหลักจิตวิทยา
 5. การสร้างทีมเวิร์ค

Workshop : กำหนดแนวทางและเลือกพัฒนาทักษะต่างๆ ตามสถานการณ์ของตัวเอง

 • คุณสมบัติของหัวหน้างานคุณภาพ
 • เรียนรู้ตัวเอง…สไตล์ผู้นำ สไตล์สัตว์ 4 ทิศ
 • การประยุกต์ใช้ สัตว์ 4 ทิศ กับทีมงานให้ได้ใจและผลงาน
 • 5 คุณสมบัติสำคัญของการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

Workshop :  กิจกรรมสัตว์ 4 ทิศ

 • การบ้านสำหรับฝึกฝน