บทบาทคณะกรรมการ 5ส ในการบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จ

5 ส อาจารย์จารุวดี

บทบาทคณะกรรมการ 5ส ในการบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จ

การดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลกำไรตามเป้าหมายขององค์กร ถือเป็นหัวใจของการดำเนินงาน แต่การได้มาด้วยกำไร ปัจจุบันไม่ใช่เพียงขึ้นราคาขายอย่างเดียวเท่านั้น หากประกอบด้วยปัจจัยรอบด้าน เช่น ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์/ชิ้นงาน ราคา การส่งมอบ ความปลอดภัย ขวัญและกำลังใจของพนักงานในการทำงานมีต่อองค์กร สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณที่องค์กรมีต่อผู้เกี่ยวข้องหรือเรียกตามภาษาของการเพิ่มผลผลิตว่ามี P-Q-C-D-S-M-E-E

เครื่องมือหรือเทคนิคที่ถือเป็นการปูพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการผลิต คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่ง ฯลฯ  ดังที่กล่าวมานั่นคือการทำ  5ส   ทั้งนี้เพราะ 5ส จัดเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต เพื่อควบคุมองค์กรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการลดความสูญเปล่าในองค์กร  จึงกล่าวได้ว่า 5ส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการบริหาร และถือเป็นกิจวัตรประจำวันของพนักงานที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การนำ 5ส ไปใช้ในองค์กรจึงถือเป็นการปรับปรุงวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อม และเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นพื้นฐานสำคัญในการนำสู่ระบบคุณภาพ อื่นๆ ได้ต่อไป

 

  • ภารกิจ บทบาท ของคณะกรรมการ 5ส
  • การบริหารโครงการ 5ส ที่สัมฤทธิ์ผล
  • Workshop : ฝึกปฏิบัติ จัดทำ “แผนงาน Master Plan : การบริหารโครงการ 5ส ประจำปี”
  • กลยุทธ์การจัดทำมาตรฐาน 5ส
  • Workshop: ฝึกปฏิบัติ จัดทำ “มาตรฐาน 5ส”
  • เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
  • Workshop: ฝึกปฏิบัติ “การตรวจประเมิน 5ส”
  • Q&A

หากองค์กรคุณต้องการความสำเร็จ

กับการปั้นและสร้าง กรรมการ 5 ส อย่างมืออาชีพ

ด้วยหลักการของบทบาทคณะกรรมการ 5ส ในการบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จ

 

ติดต่อเรา www.pplearnonline.com

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง โดยอาจารย์จารุวดี

โทร.0955374428

(ตัวจริง เสียงจริง ด้าน 5 สที่ใช้หลักการจิตวิทยามาสอดประสานได้อย่างลงตัว)