ประเด็นสำคัญในการเรียนหลักสูตร 5 สกับเราสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง โดย อ.จารุวดี

5 ส อาจารย์จารุวดี

ประเด็นสำคัญในการเรียนหลักสูตร 5 ส

กับเราสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง โดย อ.จารุวดี

  • ทบทวนหลักการและความสำคัญของ 5ส
  • หลักการตรวจประเมิน 5ส  
  • การเปิด-ปิดการตรวจประเมิน 5ส
  • เทคนิคการให้คะแนนการตรวจประเมิน
  • เทคนิคการซักถามเมื่อเข้าตรวจประเมินพื้นที่
  • การสรุปผลการตรวจและการให้ข้อเสนอแนะจากการเข้าตรวจประเมินพื้นที่
  • Work Shop จำลองสถานการณ์การตรวจประเมิน พร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ 

ทำไมต้องเรียน 5 ส

ทำไม 5 ส ต้องสำคัญในการเพิ่มผลผลิต

ทำไม่ต้องมาจัดการเรื่อง 5 สให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

มีคำตอบที่หลักสูตรนี้ กับที่นี่ www.pplearnonline.com

 

ใครควรเรียนรู้หลักการ 5 ส บ้าง?

ขอตอบว่าทุกคนควรเรียนรู้และนำไปใช้จริง จะทราบว่า

วินัยสร้างได้ นิสัยก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน