ประโยชน์ของ 5ส กับการพัฒนาองค์กรของหัวหน้างานคุณภาพ

5 ส โดย อ.จารุวดี

ประโยชน์ของ 5ส กับการพัฒนาองค์กรของหัวหน้างานคุณภาพ

การนำ 5ส  มาใช้ในการทำงาน และทำให้ที่ทำงานมีระบบ มีมาตรฐาน

มีคุณค่ามากกับการพัฒนาคนในองค์กร     เพราะคำว่า 5 ส หรือ กิจกรรม 5 ส

ด้วยการมุ่งพัฒนารากฐานองค์กร เพื่อต่อยอดระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งแนวคิด ทักษะ และกระบวนการ ที่ต้องสามารถพัฒนาได้ด้วยคำว่า วินัยในการทำงาน

 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การดังต่อไปนี้

  1. การทำงานมีระบบระเบียบด้วยการทำงานร่วมกัน
  2. การสร้างวินัยในการทำงานให้กับทีมงาน
  3. การลดความสูญหายของ วัสดุ หรืออุปกรณ์ในการทำงาน
  4. การลดอุบัติเหตุในการทำงาน
  5. การสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของในการทำงาน ตามความรับผิดชอบ

 

การพัฒนาตัวเอง

การสร้างเสริมทักษะ

การประยุกต์ใช้ในการทำงาน

การนำ 5 ส มาใช้อย่างง่ายๆ และใช้ได้จริง

 

www.pplearning.com

t.0955374428