พัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skills) สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดคุณภาพขององค์กร

บริหารคน,บริหารงาน,

พัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skills) สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดคุณภาพขององค์กร

 

หัวหน้างาน และผู้จัดการ คุณภาพขององค์กรในยุคนี้ ต้องมีทักษะการโค้ช (Coaching)

กรอบความคิด (mindset) ของผู้นำในฐานะโค้ช

  • เชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานอย่างไร้ข้อกังขา
  • เชื่อมันว่าทุกคนในทีมมีแนวทางและวิธีคิดในแบบของตัวเอง
  • เชื่อมั่นว่า การจับถูก จับดี มั่นใจในของดีที่เราเลือกมองแล้วนำมาต่อยอดร่วมกัน
  • เชื่อมั่นว่าทุกคนมีเทคนิคกาตัดสินใจที่เหมาะสมกับตัวเอง
  • เชื่อมั่นว่าตัวโค้ชเองมีศักยภาพในการจูงใจแลักระตุ้นให้โค้ชชี่ (น้องๆ ในทีม) พัฒนาได้

 

 

การพัฒนาทักษะการโค้ชในฐานะหัวหน้างาน หรือในฐานะผู้จัดการ

หัวใจสำคัญคืออะไร?

โค้ชพัฒนาตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยทักษะการโค้ชก่อน

โค้ชเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง

โค้ชศรัทธาในกระบวนการ

โค้ชหมั่นเพียรฝึกฝนจนละเอียดในการฟัง (ฟังเชิงลึก)

 

บริหารคน,บริหารงาน,
บริหารคนต่าง Gen เพื่อความสำเร็จขององค์กรโดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

ทักษะสำคัญในการเป็นโค้ชที่ดีขององค์กร

  1. ทักษะการใช้คำถาม (Questioning)
  2. ทักษะการฟัง (Listening)
  3. ทักษะการกระตุ้นและจูงใจ (Motivation)
  4. ทักษะการป้อนข้อมูลกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
  5. ทักษะการเล่าเรื่อง (Story Telling)

การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skills) สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดคุณภาพขององค์กร ไม่ใช่เรื่องยาก

แต่ก็ไม่ง่ายหากเป็นการบังคับ มิใช่สม้ครใจในการเรียนรู้ และพัฒนาด้วยการเห็นประโยชน์อย่างแท้จริง

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย