พัฒนาทักษะหัวหน้างานกับการสื่อสาร

พัฒนาทักษะหัวหน้างานกับการสื่อสาร

 

หัวหน้างาน กับการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ

เพราะต้องสามารถนำนโยบายองค์กร

มาสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจ

ด้วยเป้าหมายและKPI ของตัวเองและทีมงาน

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร

โดยมีแนวทางต่างๆ  เช่น

  • ทัศนคติ (Attitude)
  • ข้อเท็จจริง (Content)
  • สิ่งที่เป็นสีสัน (Context)
  • แนวทางการสื่อสาร (Solution)

 

รูป อ. อภิรดี สนธิชัย
วิทยากรด้านการสื่อสารองค์กร