พัฒนานักขายมืออาชีพ ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

พัฒนานักขายมืออาชีพ

พัฒนานักขายมืออาชีพ ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

นักขายเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร

นักขายเป็นกลุ่มคนที่ต้องมีพลังตลอดเวลา

นักขายเป็นกลุ่มคนที่ต้องอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง และสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี

ดังน้น

การพัฒนานักขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

เพราะต้องยอมรับว่านักขาย มักพบเจอปัญหาและอุปสรรคบ่อยครั้ง

จนไฟหมดบ่อยๆ เช่นเดียวกัน 

เทคนิคการเพิ่มพลัง ให้ยอดขายปัง และสร้างพลังภายในมีดังนี้

ชมตัวเองให้เป็น

เห็นตัวเองให้ได้

ใช้ตัวเองให้บ่อย

ค่อยๆ ซ่อมแซม หัวใจให้ทรงพลัง

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า

 

พัฒนานักขายมืออาชีพ
พัฒนานักขายมืออาชีพ

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย