ศิลปะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

การสร้างทีมเวิร์ค

ศิลปะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • สร้างทีมงานคุณภาพด้วยหลักการทางจิตวิทยา
 • พัฒนาศิลปะในการโน้มน้าวและจูงใจทีมงาน
 • สร้างรูปแบบการสื่อสารให้ตรงกับจริต ด้วย DISC
 • ประยุกต์ใช้สถานการณ์ กับหลักการในคลาส

เนื้อหาหลัก

 • ศิลปะในการเข้าใจผู้คน
 • 3 ศาสตร์ในการสื่อสารสานสร้างสัมพันธ์
 • เทคนิคการสื่อสาร และเจรจาต่อรองแบบ FBI
 • กระบวนการสร้างทีมงานด้วยเป้าหมาย (Goal Setting) ร่วมกัน
 • ทักษะสำคัญในการประสานงานและสร้างผลงานร่วมกันในทีมสำหรับหัวหน้างาน
 • คุณสมบัติสำคัญของหัวหน้างานที่สร้างทีมประสบความสำเร็จ
 • สถานการณ์สมมติกับการประยุกต์หลักการด้วยกรณีศึกษาในชีวิตจริง

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย