สอนงานอย่างไรให้ได้พนักงานคุณภาพและมีผลงาน สำหรับหัวหน้างาน #coaching for supervisor

หัวหน้างานคุณภาพกับการโค้ช

หลักสูตรสอนงานอย่างไรให้ได้พนักงานคุณภาพและมีผลงาน

สำหรับหัวหน้างาน #coaching for supervisor

หลักการ/แนวความคิด

 • หัวหน้างานและผู้จัดการ อาจมีความสับสนในตัวเองกับเรื่องการสอนงานและสั่งงาน ให้พนักงานหลายครั้งกับการเลือกใช้บทบาทไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง จึงเกิดผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน สะสมกลายเป็นความกังวลในการพัฒนาทีมงาน จนลืมหัวใจสำคัญในการสอนงานว่าเป็นการสร้างการสร้างการเติบโตตามเส้นทางอาชีพ (Career path) ของพนักงานคุณภาพ
 • หัวหน้างานและผู้จัดการ มีความกังวลในการถ่ายทอดงานให้กับทีมงาน เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งการใช้ชีวิต และการทำงานเพราะอัตโนมัติใช้โหมดของความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ในการตัวอย่างที่ดีให้กับทีมงาน ดังนั้นต้องมีการพัฒนากระบวนการและวิธีการสอนเพื่อสนับสนุนความกล้าเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากตัวเองก่อนเสมอและพร้อมเผชิญเหตุการณ์ด้วยความมั่นใจ
 • กระบวนการสอนงาน (Coaching) เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ทั้งด้านแนวคิด วิธีการ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยศักยภาพของตัวเอง การพัฒนาทักษะสำคัญของการเป็นหัวหน้าและผู้จัดการที่ดีสม่ำเสมอ เป็นการสร้างมาตรฐานและรูปแบบการพัฒนาทีมงาน “พนักงานคุณภาพคุณปั้นได้”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพี่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ในการสอนงานที่ดี และสนุกกับการพัฒนาทีมงานคุณภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการสอนงานและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพนักงาน
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญในการเป็นผู้สอนงานที่ดีและนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองในสอนงานและสร้างเส้นทางการเติบโตในสไตล์ตัวเอง

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

 • สำรวจแนวคิดและสไตล์การสอนงานของตัวเองด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพ
 • รู้จักความหมายและรูปแบบการสอนงานแบบต่างๆ
 • ความหมายของการสอนงานแบบต่างๆ
 • ความแตกต่างกันระหว่างการสั่งงาน,มอบหมายงานและการสอนงาน
 • จุดประสงค์ในการสอนงาน (ปั้นพนักงาน) ตามหลักการ HR
 • รูปแบบของการสอนงานแบบต่างๆ

(Teaching, Training, Mentoring, Consulting, Coaching)

 • หัวใจสำคัญของการสอนงานที่ดี

Workshop: กำหนดประเด็นสำคัญในการสอนงาน (ปั้นพนักงาน)

 • กระบวนการและวิธีการสอนงาน…ให้ได้พนักงานคุณภาพ
 • เลือกพนักงานที่จะปั้น ด้วยหลักการตาราง (Able-Willing)
 • การกำหนดหัวข้อการสอนงานด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยน (Two way communication)
 • การเตรียมตัวการสอนงาน (Coaching) ตามขั้นตอนด้วยความมั่นใจในตัวเอง
 • การสรุปผลการสอนงานด้วยการบันทึกประเด็นสำคัญ (พัฒนาต่อเนื่อง)

Workshop:  กำหนดรายละเอียดการสอนงาน และรูปแบบให้ชัดเจน (แบ่งปันเพื่อนๆ)

Role Play : แสดงบทบาทสมมติในการสอนงาน

 • ทักษะสำคัญในการเป็นผู้สอนงานที่ดี
 • การคิดเชิงบวก และเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน
 • การสื่อสารสร้างสรรค์ (การฟัง / การถาม / การป้อนกลับข้อมูลเชิงบวก / การจูงใจผู้อื่น)
 • การบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาทีมงาน
 • การมอบหมายและติดตามงานเชิงรุก (Proactive)

Workshop: กำหนดทักษะสำคัญในการพัฒนาตัวเอง  

 • สร้างมาตรฐานการสอนงาน (Coaching) ในสไตล์ของส่วนงานตัวเองให้กับองค์กร
 • การบ้านสำหรับฝึกฝน

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย