หลักสูตร:เทคนิคการเพิ่มยอดขาย (Up-Selling Skill) สำหรับโรงแรม

เทคนิคการเพิ่มยอดขาย (Up-Selling Skill) สำหรับโรงแรม

เพิ่มยอดขาย

เพิ่มลูกค้า

ต้องเริ่มจากเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง

?❤???

หลักการ/แนวความคิด

 • โรงแรมที่ประสบความสำเร็จในด้านยอดขาย มิใช่เพียงการรอคอยรายได้ทางเดียวจากฝ่ายขาย หากแต่องค์กรสามารถสร้างและส่งเสริมหัวใจแห่งการขาย การบริการให้กับทุกคนในองค์กรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย การเพิ่มยอดขายทำได้ทุกคน ทุกส่วนงาน โดยเฉพาะแผนกอาหารและเครื่องดื่ม/ แผนกต้อนรับลูกค้า/แผนกสปา เพราะเป็นกลุ่มคนที่อยู่กับลูกค้าในเวลาที่มาก และสามารถสร้างโอกาสเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมความต้องการแท้จริง
 • กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าในการขาย หรือการเพิ่มยอดขาย (Up-Selling & Cross Selling Skill) มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการแข่งขัน และสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะโรงแรมมีสินค้าที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบถ้วนครบวงจร ดังนั้นพนักงานคุณภาพจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อเพิ่มซื้อซ้ำ
 • การกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญในการเพิ่มยอดขาย(Up-Selling & Cross Selling ) มีความจำเป็นมากเพราะลูกค้ามีความคุ้นเคย เชื่อใจ และไว้วางใจ กับพนักงานอย่างดีอยู่แล้ว จึงเป็นความง่ายในการยกระดับตัวเองให้มีความเชี่ยวชาญ ผสานความสำเร็จให้ลูกค้าและองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
 • หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับการฝึกฝนจริง และประยุกต์หลักการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสไตล์ขององค์กรที่เชื่อมโยงมาเป็นค่านิยมให้พนักงานโรงแรมมีหัวใจบริการ ดังนั้น ทุกหลักการจะนำมาถอดบทเรียนเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง กับสถานการณ์จริง อย่างทรงพลัง เพราะเราใช้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เปรียบเสมือนที่องค์กรท่านใช้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของโรงแรมอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสทางการขายที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบต่างๆ ด้วยการเพิ่มคุณค่าบริการ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย(Up-Selling & Cross Selling ) ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม
 3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการขายการบริการด้วยการกำหนดกรอบความคิด(Mindset) ที่เริ่มจากการยกระดับคุณค่าตัวเอง พัฒนาตัวเอง กับเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นระบบในแบบของตัวเอง
 4. เพื่อให้มีเทคนิคในการบรรลุเป้าหมาย และทำงานขาย บริการได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

==================

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) Day I

 • สำรวจแนวความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีในการเพิ่มยอดขาย ในโรงแรม
 • ความรู้สึกในการทำงานขาย และเป้าหมายยอดขายที่ได้รับ
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มยอดขายและสร้างทัศนคติที่ดีในการเพิ่มยอดขายสินค้าโรงแรม
 • กรอบความคิด (Mindset) การเพิ่มยอดขายและสร้างโอกาสในการขายของตัวคุณเอง

Workshop :  กำหนดเป้าหมายและทัศนคติการเพิ่มยอดขายในโรงแรม (แลกเปลี่ยนกัน)

 • เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าสำหรับธุรกิจบริการ (โรงแรม) และข้อจำกัดของลูกค้า ณ จุดบริการ
 • ประเภทของลูกค้าตามหลักการ DISC
 • ข้อจำกัด หรือ ความกลัวของลูกค้าที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
 • เป้าหมายและความคาดหวังจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาและวงจรพฤติกรรมของลูกค้าที่มืออาชีพ

Workshop :  กิจกรรมการเดาใจลูกค้าตามหลักการต่างๆ

 • พัฒนาตัวเองให้ชนะใจลูกค้าด้วยการชนะใจตัวเองก่อนเสนอ
 • หลุมพรางทางความคิดของนักขาย นักบริการ
 • เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดและเทคนิคการสร้างพลังความมั่นใจในการเพิ่มยอดขาย

           Workshop :  พัฒนาตัวเองให้มั่นใจนำเสนออย่างสร้างสรรค์

 • แนวคิดการเป็นนักขายและบริการในการเพิ่มยอดขาย (Up-Selling & Cross Selling ) ในโรงแรม
 • หลักการสำคัญ และการเข้าใจถึงความเหมือนความต่างของ Up-Selling & Cross Selling
 • วิธีคิด และเทคนิคการวิเคราะห์การเจรจาต่อรองกับลูกค้า รู้เขารู้เราชนะใจ ธรรมชาติลูกค้า
 • สถานการณ์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับการเพิ่มยอดขาย (Up-Selling & Cross Selling )

(แผนกห้องอาหารและเครื่องดื่ม / แผนกต้อนรับลูกค้า/แผนกสปา)

Workshop :  วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและสถานการณ์เพิ่มยอดขาย (กรณีศึกษา)

 • เตรียมตัวในการนำเสนอการขายเพิ่ม…ให้มีพลังแห่งความมั่นใจ
 • เตรียมบทพูดด้วยหลักการ 5 รู้
 • เตรียมฝึกซ้อมด้วยหลักการ Mind Skill Will Wealth
 • ลงสนามการขายจริงด้วยหลักการ 2 นาที
 • เสริมเทคนิคการนำเสนอเฉพาะของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม/ แผนกต้อนรับลูกค้า/แผนกสปา

           Workshop :  แสดงบทบาทสมมติ ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

 • การบ้านสำหรับฝึกฝน

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) Day II

 • คุณสมบัติของพนักงานที่โรงแรมต้องการควรเป็นอย่างไร?
 • คุณสมบัติสำคัญของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
 • คุณสมบัติสำคัญของพนักงานแผนกต้อนรับลูกค้า
 • คุณสมบัติสำคัญของพนักงานแผนกสปา
 • คุณสมบัติสำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จชั้นแนวหน้า

Workshop :  กำหนดคุณสมบัติของคุณที่ใช่ในความเป็นมืออาชีพงานขายงานบริการ

 • พัฒนาเทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย(Up-Selling & Cross Selling ) สำหรับธุรกิจโรงแรม
 • เทคนิคการหาช่องทางสำหรับเปิดการขายสินค้าเพิ่มอย่างฉับไว
 • เทคนิคการพูด การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจลูกค้า
 • เทคนิคการปิดการอย่างมืออาชีพให้ลูกค้าประทับใจและบอกต่อ
 • เทคนิคการให้บริการหลังการขายให้เกิดการซื้อซ้ำอย่างเหนือชั้น
 • เทคนิคการบริหารยอดขายด้วย Sales Pipeline

Workshop :  การเขียนบทพูดและแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  แบบกลุ่ม

โฟกัสแผนกห้องอาหารและเครื่องดื่ม แผนกต้อนรับลูกค้า และแผนกสปา

 • ฝึกฝนการนำเสนอ งานขายและงานบริการรายบุคคล (ต่อเนื่อง)

Workshop :  การเขียนบทพูดและแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  รายบุคคลจนครบ

ใช้เวลาประมาณคนละ 3 นาที และวิทยากรให้คำแนะนำแบบสะท้อนกลับเชิงบวก

 • ยกระดับคุณค่าตัวเองในการทำงานขาย/บริการมืออาชีพ เสริมภาพลักษณ์โรงแรมที่ดี
 • ทักษะการขาย (Selling Skill) มุ่งเน้นปิดการขายด้วยคุณค่าการให้บริการ (People Value)
 • ทักษะการจูงใจผู้คนด้วยการฟังคุณค่าลูกค้า (Customer Value) มากกว่าการพูด
 • ทักษะการสร้างความไว้วางใจในคุณค่าขององค์กรโรงแรม (Corporate Value)
 • ทักษะการบริหารอารมณ์ (EQ) สร้าง Commitment ในการพัฒนาทักษะร่วมกัน You Are Better
 • การบ้านสำหรับฝึกฝน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 • พนักงานห้องอาหารและเครื่องดื่ม aพนักงานแผนกต้อนรับaพนักงานแผนกสปา
 • บุคคลที่มีความสนใจทุกท่าน