หลักสูตร : พัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างผลงาน สานหัวใจคนในทีม

การบริหารงานข้ามสายงาน โดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชั

หลักสูตร : พัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างผลงาน สานหัวใจคนในทีม

 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น

 • หลักการธรรมชาติของมนุษย์
 • หลักการความสุขตามลำดับขั้นของ มาสโลว์
 • หลักการสร้างผลงานด้วยแนวคิด PDCA
 • หลักการสื่อสารเชิงบวก ด้วยแนวคิดจิตวิทยา
 • หลักการสานสัมพันธ์ร่วมกันด้วยการพัฒนาแนวคิดทีมเวิร์ค
 • หลักการเปิดใจและบริหารอารมณ์ด้วย EQ

 

สิ่งที่คนเรียนได้รับ

 1. กระบวนการค้นหาแนวทางการสื่อสารของตัวเอง
 2. เทคนิคการสื่อสารกับคนแบบต่างๆ
 3. ทักษะการสื่อสาร เช่น ถาม ฟัง บอก และภาษากาย
 4. ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เช่น ประชุม, รายงาน, สื่อสารทั่วไป
 5. แนวทางการกลับไปใช้จริงกับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร ที่ต้องเปลี่ยนแปลง
 6. รูปแบบการสื่อสารที่จะนำเรื่องที่เรียนไปบอกต่อด้วยแนวคิด Story telling

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย