หลักสูตร : พัฒนาพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล

service mindset

หลักสูตร : พัฒนาพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล

(Excellence Service Behavior Development : ESBD) 

โดย อ.สุณิชชา ชอบชัย : ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาหลักสูตรด้านบริการและการขาย

เพราะธุรกิจโรงพยาบาลให้ความสำคัญเรื่องงานบริการ

เพราะการให้บริการของพนักงานทุกคนในโรงพยาบาลเป็นยาบำรุงหัวใจ

ให้กับลูกค้าที่เป็นทั้งคนไข้ ญาติคนไข้  ด้วยการใช้ภาษากาย ภาษาพูด

พร้อมให้คำแนะนำอย่างเต็มใจ ใช้หัวใจในการแนะนำ อธิบาย ดุจญาติมิต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการทำงานบริการสู่ความเป็นเลิศ
 2. เพื่อพัฒนาการสร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพด้านบริการและบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
 3. เพื่อสร้างรูปแบบงานบริการให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อประยุกต์หลักการและทักษะสำคัญในการให้บริการให้ลูกค้าประทับใจ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังการอบรม

 • มีความเชื่อมั่นในตัวเองและยินดีปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างมีเป้าหมาย
 • มีกระบวนการพัฒนาทักษะ และเทคนิคในการให้บริการอย่างมืออาชีพ
 • มีแบบฝึกฝน และสร้างรูปแบบให้กับผู้เรียนมีสไตล์ด้วยค่านิยมองค์กร
 • มีเทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาสำหรับการอบรม

 • เปิดใจผู้เรียนด้วยกิจกรรม
  • เปิดการอบรมด้วยหลักการเรียนรู้และให้นิยาม  ESBD
  • เรียนรู้ค่านิยม และเป้าหมายองค์กร
  • แนะนำตัวเองผ่านกิจกรรมยินดีที่รู้จัก
  • กิจกรรมร่วมกันละลายพฤติกรรม
 • เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้า 4 แบบ
  • ธรรมชาติลูกค้า
  • ลูกค้าประเภทต่างๆ
  • พฤติกรรมลูกค้า
  • ค่านิยมของลูกค้าประเภทต่างๆ
  • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
 • พัฒนาทักษะการให้บริการ
  • พฤติกรรมบริการ ภาษากาย ด้วยบุคลิกภาพบริการอย่างมืออาชีพ
  • การนำเสนอสินค้าและบริการ
  • การเจรจาต่อรองสร้างสรรค์
  • การสื่อสารด้วยภาษาดอกไม้
  • การเลือกใช้คำสำคัญ (Key word)
  • ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
  • เตรียมข้อมูบและแสดงบทบาทสมมติกับลูกค้าประเภทต่างๆ
 • เสริมเทคนิคการให้บริการด้วยหลักการจิตวิทยา
  • การใช้คำถามเปิดใจลูกค้า
  • การป้อนกลับข้อมูลเชิงบวก
  • การโน้มน้าวและจูงใจด้วยคุณค่าลูกค้า (Customer Value)
  • การใช้ EQ ในการสร้างความประทับใจลูกค้า
  • แสดงบทบาทสมมติกับสถานการณ์ต่างๆ
 • คุณสมบัติของนักบริการมืออาชีพ
 • มีการบ้านสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยแบบฟอร์มที่ดีไซน์ร่วมกับองค์กร