หลักสูตร : หัวหน้างานยุคใหม่กับจิตวิทยาการจูงใจ

หัวหน้างานยุคใหม่กับจิตวิทยาการจูงใจ

หลักสูตร : หัวหน้างานยุคใหม่กับจิตวิทยาการจูงใจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
 • เพื่อให้หัวหน้างานเรียนรู้ความคิด ความรู้สึก ของทีมงานด้วยหลักจิตวิทยา
 • เพื่อให้หัวหน้างานสนุกกับการเชื่อมโยงสถานการณ์และเนื้อหาในบทเรียนอย่างสร้างสรรค์
 • เพื่อให้หัวหน้างานได้ฝึกฝนและอ่านใจคนด้วยการอ่านใจตัวเองด้วยเครื่องมือในการบริหารและจูงใจคน

ประเด็นสำคัญ

 • หัวหน้างานกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
 • หลักการจิตวิทยากับการรู้จักตัวเอง รู้จักทีมงาน
 • เครื่องมือการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการจิตวิทยาการจูงใจผู้คน
 • กรณีศึกษา และเรื่องจริง ที่นำมาวิเคราะห์และฝึกฝนให้เห็นที่มาของสถานการณ์ต่างๆ
 • เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ กับความต้องการพื้นฐาน แบบอับราฮัม มาสโลว์ MASSLOW
 • ประยุกต์หลักการและสถานการณ์ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดให้

หลักการอบรม

 • คนเรียนจะเข้าใจและนำหลักการจิตวิทยาไปใช้ในการบริหารงาน
 • คนเรียนจะสนุกกับการค้นหาที่มาของอารมณ์เหวี่ยงหรือการปฏิเสธงานของทีมงานในด้านดีขึ้น
 • คนเรียนจะมีความคิดสร้างสรรค์ และมีศิลปะในการบริหารทีมงานมากขึ้น

อำนวยการสอนโดย

อ.สุณิชชา ชอบชัย

www.pplearning.com

T.0955374428