หลักสูตร : เทคนิคการให้บริการที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น (Customer Delight)

service mindset to excellence สำหรับโรงพยาบาล
หลักสูตร : เทคนิคการให้บริการที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น (Customer Delight)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้สามารถพัฒนาการคิด และออกแบบการดูแลลูกค้าที่แตกต่างและตรงใจลูกค้า (Design Thinking)
 • เพื่อเรียนรู้หลักการ แนวทางในการทำงานบริการด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น CRM CEM ได้อย่างสอดคล้อง
 • เพื่อให้มีมุมมองการพัฒนาระบบงานกับความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อประยุกต์หลักการ และเทคนิคในการให้บริการตามสถานการณ์ และสร้างความประทับใจอย่างสร้างสรรค์

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมครั้งนี้

 • มีเทคนิคใหม่ๆ ในการให้บริการด้วยสไตล์การออกแบบด้วยทีมงาน
 • มีการเชื่อมโยงหลักการบริการหลังการขายอย่างสร้างสรรค์
 • มีมุมมองที่แตกต่างจากเดิมในด้านบวกและได้ใจลูกค้าอย่างประทับใจ
 • มีแนวทางในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างสมดุล และเป็นธรรมชาติ

เนื้อหาหลักสูตร

 • กำหนดเป้าหมายในการให้บริการแบบ  Customer Delight
 • สำรวจมุมมองการให้บริการ ณปัจจุบัน
 • กับดักหรือหลุมดำในการให้บริการ
 • เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยหลักการ PDCA
 • ทักษะการให้บริการ ด้วยหลักการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology)
 • สร้างระบบให้บริการด้วยหลักการ Loyalty
 • ออกแบบกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพัน (Engagement)
 • กำหนดโครงสร้างคู่มือบริการอย่างสร้างสรรค์
 • กิจกรรมวางระบบ และออกแบบ  ด้วยหลักการ Customer Delight

 

หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้องค์กรสามารถรักษาลูกค้าได้อย่างยั่งยืน
และเป็นระบบด้วยการระดมสมองของพนักงานแล้วนำเสนอองค์กรให้สอดคล้อง
กับค่านิยม และนโยบายบริการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.สุณิชชา ชอบชัย