หลักสูตร : Finance for Non-Finance By อ.เหรียญชัย

อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

สำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้จบสายการเงินนั้น จะให้มาอ่านงบ หรือวิเคราะห์ตัวเลข ถือว่าเป็นยาขมกันเลย

หลักสูตรนี้ วิทยากร อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า ได้ออกแบบหลักสูตร และเทคนิคการสอน ให้ง่ายและใชัไดัจริง

ด้วยหลักการผสมผสาน จนคนเรียนรู้สึกอยากเรียนต่อ และนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ เช่นงานขาย ,

บริการ , จัดซื้อ และหน่วยงานอื่นๆ    ด้วยความสนุกสนาน และประกาศในการนำไปใช้ในหน่วยงาน

Finance for Non-Finance

ทำให้สามารถอ่านและตรวจสอบรายงานทางการเงินเหล่านี้ได้แบบง่ายขึ้น

  • งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด (งบดุล)
  • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด (อาจแยกแสดงเป็นงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นก็ได้)
  • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับงวด
  • งบกระแสเงินสดสำหรับงวด
  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน