หัวข้อหลักสูตร (Course Outline)

  • หมวดเพิ่มผลผลิต (Productivity)

หมวดเพิ่มผลผลิต (Productivity)

  • หมวดพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership&Managerial)

หมวดเพิ่มผลผลิต (Productivity)

  • หมวดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR)

หมวดเพิ่มผลผลิต (Productivity)

  • หมวดการขาย งานบริการและการตลาด (Sales/Service/MKT)

หมวดเพิ่มผลผลิต (Productivity)

  • หมวดการคิด (Thinking)

หมวดเพิ่มผลผลิต (Productivity)

  • หมวดหมวดพัฒนาทักษะทั่วไป (Solf Skills)

หมวดเพิ่มผลผลิต (Productivity)

  • หมวดกิจกรรม และTeam building (Activity)

หมวดเพิ่มผลผลิต (Productivity)