หัวหน้างานกับการบริหารจัดการผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างทีมเวิร์ค

หัวหน้างานกับการบริหารจัดการผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเป็นหัวหน้างาน หัวใจสำคัญคือการบริหารผลงาน

บริหารผลงานตัวเอง

บริหารผลงานลูกน้อง

บริหารผลงานทีมงาน

เพื่อให้ผลงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นสิ่งที่หัวหน้างานต้องพัฒนาทักษะตัวเอง คือทักษะการบริหารผลงาน

 

>>แล้วทักษะในการบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

  • ทักษะการวางแผนในการทำงาน

วางแผนงานด้วยกรอบความคิด และใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการ เช่น PDCA

  • ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน

ลำดับความสำคัญของงานด้วยเครื่องมือที่ชอบ เช่น ตาราง สำคัญ-เร่งด่วน หรือทฤษฎี 80:20

  • ทักษะการมอบหมายและติดตามงาน

การมอบหมายและติดตามงาน ควรตระหนักถึง จุดเด่นของพนักงาน และความสำคัญของชิ้นงาน  ให้สอดคล้องกัน

               พร้อมทั้งมีการพูดคุย ตกลงกันในขั้นตอน หรือวิธีการติดตามผล ให้เข้าใจตรงกัน ในการสรรสร้างผลงานร่วมกันได้

ทั้งมุมมองด้านของประสิทธิภาพด้านผลงาน และประสิทธิผลด้านของการพัฒนาศักยภาพทีมงาน

  • ทักษะการสอนงาน โดยประยุกต์ใช้ TAPS Model

การสอนงาน มีเทคนิคและกระบวนการในการสอนงานหลากหลายมาก หากหัวหน้างานเข้าใจบทบาท และแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนงานให้ได้เหมาะสมกับคนในทีมและลักษณะของงาน ย่อมสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการปั้นทีมงานที่ใช่ให้องค์กรที่ประสบความสำเร็จ

  • ทักษะการโน้มน้าวและจูงใจคน

การโน้มน้าวและจูงใจคน เป็นหลักการจิตวิทยา ที่นำพามาซึ่ง ความเข้าใจกัน ความสามารถในการจูงใจ หรือโน้มน้าวจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อหัวหน้างานคุณภาพ ผู้จัดการมืออาชีพ คนนั้นสามารถจูงใจตัวเองให้ทำเรื่องต่างๆ ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยทักษะการสื่อสาร และยินดีพัฒนาตัวเองให้เป็นคนทำงานในแบบต่างๆ ได้อย่างไร้ข้อจำกัด

จูงใจตัวเองได้ก็สามารถจูงใจคนอื่นได้ดี

หากหัวหน้างาน มีทักษะทั้งหมดนี้ จะทำให้มีพัฒนาการในด้านของผลงาน

ที่สามารถสร้างความสอดคล้องระหว่างงานกับคนในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน และมีผลงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกันทั้งทีม

สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ