หัวหน้างานกับการสร้างทีมเวิร์ค ด้วยคุณค่าขององค์กรผสานคุณค่าของทีมงาน

หัวหน้างานกับการสร้างค่านิยมองค์กร และการสร้างทีมเวิร์ค

หัวหน้างานกับการสร้างทีมเวิร์ค ด้วยคุณค่าขององค์กรผสานคุณค่าของทีมงาน

 

การสร้างทีมงานเป็นคุณสมบัติสำคัญของหัวหน้างาน

การนำค่านิยม หรือคุณค่าขององค์กรมาถ่ายทอด และสอดประสานกัน

ด้วยการเชื่อมโยง และสร้างความเข้าใจให้พนักงานในทีมอย่างสอดคล้องกัน

เพื่อให้ทีมงานเติบโตไปทิศทางเดียวกับองค์กร

การสร้างทีมเวิร์ค

การสร้างทีมด้วยค่านิยมองค์กร

การสร้างทีมด้วยค่านิยมของหัวหน้างาน

การสร้างทีมด้วยค่านิยมของพนักงาน

หลักการสำคัญ

มีเป้าหมายอย่างชัดเจน

มีการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

มีเทคนิคการสร้างความไว้วางใจ

มีการประยุกต์หลักการจิตวิทยาในการจูงใจ

ทีมที่เวิร์ค ต้องเริ่มจากหัวหน้าที่เวิร์ค

 

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง