หัวหน้างานคือใคร? มีความสำคัญอย่างไร? กับองค์กรคุณภาพ

หัวหน้างานคุณภาพ

หัวหน้างานคือใคร? มีความสำคัญอย่างไร? กับองค์กรคุณภาพ

  • หัวหน้างานคือใคร?

หัวหน้างานคือคนที่ได้รับแต่งตั้งจากองค์กรว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

และมีความรู้ ความสามารถ ในการทำงาน และการบริหารจัดการงานได้เหมาะสม

กับทีมงาน อาจเพราะในระบบงาน มีความจำเป็นต้องมีหัวหน้างานมาช่วยบริหารจัดการ

หากองค์กรเติบโตและมีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น หัวใจสำคัญคือ หัวหน้างานคือคนนำงานที่ได้รับมา จัดสรร แบ่งลงไปที่พนักงาน

ให้ตรงกับจุดแข็งขององค์กร  ให้มีผลงานตามเป้าหมาย

  • มีความสำคัญอย่างไร?

หากไม่มีหัวหน้างานก็ไม่ผิดอะไร เพียงแต่การมีหัวหน้างานนั้นจะช่วยให้ กระบวนการทำงาน

มีรูปแบบ และมีกระบวนการครบถ้วนมากขึ้น  เพราะ ความสำคัญของหัวหน้างาน คือ

คนที่ควบคุม และบริหารงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร

[ มอบหมาย และติดตามงาน อย่างมืออาชีพ]

หัวหน้างานที่ดีจึงมีความสำคัญมาก และด้วยความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างาน

จึงทำให้การคัดเลือกคุณสมบัติหัวหน้างานจึงต้องละเอียดและให้ความสำคัญกันมาก

คุณสมบัติที่พึงมี ดังนี้  ภาวะผู้นำ   สื่อสารสร้างสัมพันธ์   วินัย ใฝ่รู้ และรับผิดชอบ

 

เพราะการมีหัวหน้างานคุณภาพ

ย่อมสร้างพนักงานคุณภาพ

ในองค์กรคุณภาพเช่นกัน

 

อ.สุณิชชา  ชอบชัย