หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำในยุค 4.0

หัวหน้างานเชิงรุกโดยอาจารย์สุณิชชา

หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำในยุค 4.0

การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพ นอกจากการพัฒนาทักษะในการทำงาน และบริหารงานแล้ว

หัวใจสำคัญอีกเรื่องคือ การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)  เพราะหัวหน้างานที่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้นั้น

มีความจำเป็นต้องโน้มน้าวและจูงใจทีมงานให้สร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
หัวหน้างานคุณภาพ

เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำ ให้กับหัวหน้างานคุณภาพยุคใหม่ มีดังนี้

  • การจูงใจตัวผู้นำเอง (Self Leading) ต้องนำตัวเองให้ได้ ในการพัฒนาตัวเอง และเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเสมอ หากหัวหน้ามีการเปลี่ยนแปลง ย่อมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยั่งยืน
  • การจูงใจให้พร้อมเปลี่ยนแปลง (Change Leading) ต้องนำการเปลี่ยนแปลงที่ตัวผู้นำเอง เพราะการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก อีกทั้งในฐานะผู้นำ หากเปลี่ยนแปลงได้ก็จะสามารถเป็น Change Agent ให้ทีมงานอยากเดินตาม ด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง มิใช่เพียงแค่บังคับตามกฎ กติกา
  • การจูงใจทีมงาน (Team Leading) การนำทีมได้นั้นต้องให้ความรัก ความจริงใจในการพัฒนา ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมา คือความศรัทธา ไว้วางใจ จากพฤติกรรม หรือประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เมื่อในทีมมีความรัก และศรัทธาในตัวผู้นำแล้ว ให้มั่นใจได้ว่าทีมเวิร์ค (Teamwork) เกิดขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยแรงพลังแห่งความร่วมมือกัน

หัวหน้างานคุณภาพ

ผู้นำคุณภาพ

ต้องมีภาวะผู้นำ (Leadership)

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย