หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

หัวหน้างานยุคใหม่

หัวหน้างานมือใหม่

หัวหน้างานหน้าใหม่

ภาวะผู้นำไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง

แต่คนมีตำแหน่ง

หัวหน้างาน

ผู้นำทีม

ย่อมต้องมีการพัฒนาภาวะผู้นำ

เพราะหลายครั้ง ในสถานการณ์จริง การที่หัวหน้างาน หรือผู้นำทีมจะต้องสร้างผลงาน และสร้างทีมงานได้นั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะผู้นำ มีความจำเป็นมาก ที่จะสามารถโน้มน้าวใจ หรือจูงใจให้พนักงานในทีม ร่วมมือร่วมใจกันทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มใจนั้น

ควรต้องพัฒนาอย่างมีรูปแบบ

คำพูดที่มีอิทธิพลต่อคนฟังที่เป็นทีมงานหรือลูกน้อง

  • ขอโทษจากหัวใจ
  • ขอบคุณอย่างจริงใจ
  • ชื่นชมจากเรื่องจริง และทรงพลัง
  • ขออนุญาต
  • แสดงความเห็นด้วย
  • เติบโตไปด้วยกัน
  • เชื่อมั่นว่าคุณทำได้  ทำได้ดี ได้ดีกว่านี้อีก

 

การที่หัวหน้างานคุณภาพ หัวหน้างานยุคใหม่ หัวหน้างานรุ่นใหม่

สามารถพัฒนาภาวะผู้นำได้ดีนั้น ภาวะภายในตัวเองต้องรู้สึกเต็ม รู้สึกมีเยอะ

และรู้สึกมีพลังจากภายใน   นั่นหมายความว่าต้องมีความมั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริง

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย